Σκοπός

Η πανδημία Covid-19 ήταν μια απειλή για τη δημόσια υγεία που έχει επηρεάσει τα κράτη μέλη της ΕΕ με ξαφνικό και δραματικό τρόπο. Για τον αποτελεσματικό μετριασμό των βαθιών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19, ειδικά στην περιοχή του Προγράμματος Ελλάδα Ιταλία, η υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης μεταξύ των δύο χωρών είναι επιτακτική.

Το CoofHea2 είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020, που επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας πρωτοβουλίας διασυνοριακής δικτύωσης για την υγειονομική περίθαλψη, η οποία θα παρέχει μια συστηματική προσέγγιση στις ανάγκες των εμπλεκόμενων περιοχών, μέσω συνδυασμού στρατηγικών ενεργειών.

Στόχευση

Το CoofHea2 στοχεύει στη δημιουργία ικανοτήτων για κινητοποίηση και ανταλλαγή γνώσης, λαμβάνοντας υπόψη τους εκκρεμείς νομικούς περιορισμούς και στις δύο χώρες, ενώ παράλληλα εστιάζει στη βιωσιμότητα.

Το CoofHea2 επικεντρώνεται:

  1. να δώσει μια απάντηση στην μετά Covid εποχή
  2. να δημιουργήσει ένα σταθερό και μόνιμο δίκτυο μεταξύ της Puglia και των Ιονίων Νήσων